Các bước thực hiện phối trộn như sau:
Bước 1: Xác định nhu cầu khoáng trong hỗn hợp thức ăn. Nhu cầu protein của gà được xác định theo nghiên cứu của viện chăn nuôi Việt Nam và các cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi nhằm đảm bảo phù hợp với khí hậu và các vùng sinh thái khác nhau; phù hợp với các giống gia cầm và từng giai đoạn sinh trưởng phát triển của con vật.
Bước 2: Chọn lựa các nguyên liệu thức ăn để phối trộn hỗn hợp thức ăn khoáng. Phải biết giá trị dinh dưỡng và giá thành các nguyên liệu thức ăn đó. Nguyên liệu thức ăn phải bảo đảm chất lượng tốt và phải phù hợp với từng loại gia cầm, đảm bảo tính ngon miệng của con vật.
Bước 3: Tiến hành lập công thức phối trộn. Phương pháp này thường theo các bước chính sau đây:
– Xác định tỷ lệ giữa nguyên liệu là thức ăn khoáng.
– Ân định một số loại thức ăn khoáng như khoáng vi lượng, premix vitamin…
– Trên cơ sở thức ăn đã ấn định tính toán khối lượng của từng loại thức ăn này bằng 2 phương pháp: phương pháp đường chéo Pearson hoặc phương pháp dùng phương trình đại số, phần mềm ULTRAMIX, UFFDA….

3

– Tính toán giá trị dinh dưỡng của hỗn hợp dự kiến.
– Điều chỉnh và bổ sung. Dựa vào tiêu chuẩn ăn để điều chỉnh và bổ sung các chất dinh dưỡng cho phù hợp với nhu cầu con vật
Ví dụ: Xây dựng công thức thức ăn hỗn hợp cho gà thịt thả vườn từ 4 – 7 tuần tuổi có tỷ lệ protein thô: 20,8%, trong 1kg thức ăn hỗn hợp có 2850 kcal EM.
Bước 1: Xác định nhu cầu dinh dưỡng
– Protein thô: 20,8%, trong 1kg thức ăn hỗn hợp có 2850 kcal EM
Bước 2: Xác đinh các loại nguyên liệu
Các loại thức ăn và giá trị dinh dưỡng
Stt Tên thức ăn Protein thô (%) EM (kcal/kg)
1 Ngô 8,7 3330
2 Gạo tấm 10,0 3090
3 Bột sắn 2,0 2848
4 Cám gạo loại 1 13,5 2800
5 Khô dầu đậu tương 42,0 2420

6 Bột cá 55,65 2948
7 Bột bèo dâu 20,0 1850
8 Premix khoáng – vitamin – –

– Một số loại thức ăn bổ sung như premix khoáng – vitamin, axit amin…lượng sử dụng thường theo hướng dẫn sử dụng của các nhà sản xuất và với tỷ lệ thấp như: 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1,0%.
– Giới hạn tối đa của sắn sử dụng thích hợp trong thức ăn hỗn hợp của gia cầm là: 10 – 15%
Bước 3: Xây dựng công thức hỗn hợp
– Ấn định lượng các loại thức ăn bổ sung trong 100kg thức ăn hỗn hợp là:
Bột bèo dâu: 4kg
Premix khoáng – vitamin: 1kg
5 kg
Các loại thức ăn còn lại: 100kg – 5kg = 95kg
Các nguyên liệu sử dụng trong chăn nuôi gia cầm thường là loại thức ăn giàu năng lượng, do đó chất dinh dưỡng đầu tiên cần đảm bảo là protein.
+ Trong 100kg thức ăn hỗn hợp cần có 20,8kg protein. Hàm lượng protein do 4kg bột bèo hoa dâu đã cung cấp là: 4kg x 20% = 0,8kg; còn thiếu 20,8 – 0,8 = 20kg do 95 kg các thức ăn còn lại cung cấp.
+ Tỷ lệ % protein của 20kg protein so với 95kg là:
20×100
= 21,05%
– Phân chia các loại thức ăn còn lại thành hai hỗn hợp:
+ Hỗn hợp 1 gồm: Ngô, gạo tấm, sắn và cám là các loại thức ăn giàu năng lượng.
+ Hỗn hợp 2 gồm: Bột cá và khô dầu đỗ tương là các loại thức ăn giàu protein.
– Chia hỗn hợp 1 làm 10 phần và tính % protein của hỗn hợp này:
Ngô 4 phần x 8,7% protein = 34,8%
Gạo tấm 3 phần x 10,0% protein = 30,0%
Cám gạo 1 phần x 13,5% Protein = 13,5%
Sắn 2 phần x 2% protein = 4,0%
82,3%/10 = 8,23% protein trong 1 phần hỗn hợp. – Hỗn hợp 2 chia làm 3 phần:
Bột cá 1 phần x 55,65 % = 55,65 %
Khô đỗ tương 2 phần x 42% = 84%
139,65/3 = 46,55 % protein Áp dụng phương pháp hình vuông Pearson:
38,32
25,5 + 12,82 = 38,32
+ Xác định khối lượng của hỗn hợp 1 trong 95kg:
Trong: 38,32kg (hỗn hợp 1 + hỗn hợp 2) có 25,5kg hỗn hợp1
95kg X
25 5×95

4 2
X = 25,5×95 = 63,2kg HH1 38,2
Còn lại : 95 kg – 63,2 kg = 31,8 kg HH2 – Xác định khối của từng loại thức ăn trong 100kg hỗn hợp:
+ Hỗn hợp 1 chia làm 10 phần:
63,2
– Ngô : x 4 phần = 25,28 kg
– Gạo tấm: 6,32 x 3 phần = 18,96 kg
– Sắn : 6,32 x 2 phần = 12,64 kg
– Cám: 6,32 x 1 phần = 6,32 kg
* Hỗn hợp 2 chia làm 3 phần:
31,8
+ Khô dầu đậu tương: x 2 = 21,2 kg
+ Bột cá: 31,8 kg – 21,2 kg = 10,6 kg
– Công thức thức ăn hỗn hợp của từng loại thức ăn trong 100kg hỗn hợp là:
+ Ngô: 25,28 kg
+ Gạo tấm: 18,96 kg
+ Sắn : 12,64 kg
+ Cám : 6,32 kg
+ Khô đỗ tương : 21,20 kg
+ Bột cá : 10,60 kg
+ Bột bèo dâu : 4,00 kg
+ Premix khoáng – vitamin: 1,00 kg
Tổng : 100 kg
Bước 4. Kiểm tra và điều chỉnh hỗn hợp

– Kiểm tra giá trị dinh dưỡng của hỗn hợp
Xác định giá trị dinh dưỡng của 100kg thức ăn hỗn hợp
Tên thức ăn Khối lượng (kg) Protein thô (%) EM (kcal)
Ngô 25,28 2,20 84182,4
Gạo tấm 18,96 1,90 58586,4
Bột sắn 12,64 0,25 35998,7
Cám gạo 6,32 0,85 17696,0
Khô đỗ tương 21,20 8,90 51304,0
Bột cá 10,60 6,04 31248,8
Bột bèo dâu 4,00 0,80 7400,0
Premix khoáng 1,00 – –
Tổng 100 20,94 286416,3

– Lên công thức phối trộn