mỏ vàng bồng miêu thuộc tỉnh nào của vùng duyên hải nam trung bộ